تاریخ شمسی
;
تاریخچه
چشم انداز
ساختار سازمانی
معاونت فناوری
معاونت اجرایی پشتیبانی
طرح و برنامه
روابط عمومی و بین الملل

پارک

معرفی

فرم درخواست استقرار در پارک

گردش کار استقرار در پارک

دوره رشد

معرفی

فرم درخواست استقرار در دوره رشد

گردش کار استقرار در دوره رشد

دوره پیش رشد

معرفی

فرم درخواست استقرار در دوره پیش رشد

گردش کار استقرار در دوره پیش رشد

آیین نامه های استقرار
آیین نامه های حمایتی شرکتهای دانش بنیان
آیین نامه های حمایتی مرکز رشد

پارک علم و فناوری مدرس

آدرس: تهران-خیابان کارگر شمالی- خیابان گردآفرید-خیابان هیئت-تقاطع خیابان گردآفرید-پلاک 15 تلفن:021-66919131و 021-66919151